La Fundació esta dirigida i governada per un Patronat composat per quatre patrons i dos patrons substituts. Els càrrecs són els de President, Secretari i dos Vocals. President és el Sr Baltasar Parera i Coll. Secretari el Sr Carles Font i Ausió. Vocals els Srs. Pau Furriol Fornells i el Sr. Francesc Estabanell Raventós. Són Substituts els Srs. Baltasar Parera Sanglas I Xavier Font Ausió.