ARTICLE PRIMER

La FUNDACIÓ ADOLFO MONTAÑA RIERA va ésser constituïda el 8 de febrer de 1960 en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, Raimundo Noguera Guzman, i qualificada posteriorment com a  Benèfica particular de carácter mixto  pel Ministerio de la Gobernación, en data 22 de febrer de 1961. Els seus estatuts van ser adaptats a la Llei 1/1982 de 3 de març del Parlament de Catalunya sobre fundacions privades, segons consta en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, Jordi Roura i Rosich, de 4 d’octubre de 1984, adaptació aprovada per Ordre de 12 de juliol de 1984 del conseller de Justícia i a les successives modificacions legals havent estat inscrita al registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el nº 64.

El seu fundador va ésser Adolfo Montaña Riera, el qual va atorgar a favor de la FUNDACIÓ les aportacions del seu patrimoni que n’han permès la continuïtat i activitat.

La Fundació Adolfo Montañà Riera té vocació de permanència i la seva durada és indefinida.

 

ARTICLE SEGON

El domicili de la FUNDACIÓ és a Barcelona, Rambla Catalunya 53.55, planta 7, porta lletra B. El Patronat podrà acordar-ne el canvi de domicili on consideri oportú dins del Territori de Catalunya, amb l’aprovació del Protectorat, així com amb el compliment de la resta de requisits exigits legalment.            

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.”

 

ARTICLE TERCER

La finalitat primordial de la FUNDACIÓ és l’assistència econòmica a les persones sense mitjans econòmics i, en especial, a les d’edat avançada, que siguin creditores de protecció i ajuda, així com també la fundació podrà destinar una part de les seves rendes a l’ajuda en asils, hospitals, institucions docents o d’acollida, o crear beques per a estudis.

Aquesta enumeració de finalitats de la FUNDACIÓ no és limitativa, sinó que, per acord unànime del Patronat, podrà endegar, ajudar, subvencionar o promoure qualsevol altra obra o acte de tipus benèfic, social o beneficodocent, sempre que estiguin relacionades amb l’objecte fundacional i puguin ser ateses amb les rendes del patrimoni de la fundació.

L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat, amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les condicions següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació de serveis que la Fundació pugui oferir i acomplir els requisits específics que, complementàriament pugui acordar el Patronat.

La Fundació exercirà principalment les activitats a Catalunya.

 

ARTICLE QUART

La FUNDACIÓ destinarà almenys el setanta per cent de les seves rendes i ingressos nets anuals al compliment de les finalitats fundacionals i la resta es destinarà o bé al compliment diferit d’aquelles finalitats o bé a incrementar la dotació. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos. Aquesta aplicació del setanta per cent dels ingressos esmentats s’ha de fer dins del termini màxim establert legalment a comptar des de l’inici del següent al de l’acreditació comptable. En qualsevol cas, un 20% anual dels productes líquids dels béns que integren el Patrimoni de la Fundació haurà de ser destinat a constituir un Fons de Reserva que incrementarà el capital de la fundació.

 

ARTICLE CINQUÈ

Anualment, el Patronat formularà l’inventari i els comptes anuals, i es considerarà que el tancament de l’exercici econòmic es produeix cada 30 de de novembre.

El Patronat haurà d’aprovar els comptes i la documentació en què quedin reflectits dins dels sis mesos següents a la data del tancament de l’exercici,  i, un cop signat tot degudament,  s’haurà de presentar al Protectorat en el termini de trenta dies a comptar des de l’aprovació.

 1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.
 2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L’exercici s’ha de tancar anualment el 30 de novembre.

 1. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

a)el balanç de situació,

b)el compte de resultats,

c)el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,

d)el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i

e)la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

 1. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.
 2. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.
 3. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de quinze dies naturals a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix l’article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

ARTICLE SISÈ

En la darrera reunió anual, el Patronat aprovarà el pressupost d’ingressos i despeses que es preveuen per a l’any següent.

Tanmateix, determinarà la part d’ajudes o atencions benèfiques que ha de quedar preferentment adscrita a persones o entitats relacionades amb la ciutat de Granollers i la comarca del Vallès Oriental.

 

ARTICLE SETÈ

La representació, govern, administració i disposició dels béns de la FUNDACIÓ correspon al seu Patronat, que es compon de quatre membres: el president, el secretari i dos vocals. La duració dels càrrecs és vitalícia. Els càrrecs de Patrons són de confiança i gratuïts.

 

 1. Els càrrecs en el Patronat són de confiança i gratuïts, si bé podran ésser reemborsats de les despeses que, degudament acreditades, els hi ocasioni el càrrec.
 2. El càrrec de Patró s’ha d’exercir personalment, no admetent-se cap mena de delegació, excepte en els casos previstos per la Llei.
 3. Els membres dels òrgans de govern de les persones jurídiques que, de qualsevol manera, es relacionin amb la Fundació han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l’interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s’ha d’abstenir d’intervenir en la deliberació i la votació.

S’equipara a l’interès personal, a l’efecte d’apreciar l’existència d’un conflicte d’interessos, l’interès de les persones següents:

 1. a) En cas que es tracti d’una persona física, el del cònjuge, el d’altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d’afectivitat, el dels seus parents en línia recta sense limitació i en línia col·lateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d’afinitat, i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d’administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d’una persona interposada, una unitat de decisió, d’acord amb la legislació mercantil.
 2. b) En cas que es tracti d’una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d’acord amb la legislació mercantil.

En tot cas s’estableix que

- Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 del Codi Civil han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.

-Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 del Codi Civil no mantenen ni mantindran  relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació

-Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 del Codi Civil no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 del Codi Civil.

 

-Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 del Codi Civil no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació durant els 2 anys següents al cessament com a patró.

Correspon especialment al Patronat:

a.- Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i davant l’Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s’estimi procedent.

b.- Formular i aprovar els documents esmentats en l’article 5è d'aquests Estatuts.

c.- Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties —incloses les hipotecàries o les pignoratícies— o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.

d.- Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.

e.- Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.

f.- Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.

g.- Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.

Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

 

ARTICLE VUITÈ

El cessament de qualsevol dels membres del Patronat es produirà per les causes legals.

Per substituir els patrons quan cessin en el càrrec, el Patronat haurà de designar-ne dos de substituts, per unanimitat dels seus membres i en reunió convocada amb aquesta finalitat.

En el moment de produir-se la vacant, el Patronat nomenarà un nou patró en una reunió convocada amb aquesta finalitat procurant que el càrrec sigui cobert pels patrons substituts i en el mateix ordre en què han estat designats i, en cas de no ser així, caldrà que el nomenament s’aprovi per unanimitat dels membres del Patronat.

Un cop exhaurides les substitucions, el Patronat haurà de designar novament dues persones en previsió de noves substitucions.

ARTICLE NOVÈ

 1. El Patronat es reunirà tantes vegades com ho cregui necessari el President, que haurà de convocar-lo almenys trimestralment en cesio ordinària per escrit on hi constarà l’ordre del dia de la reunió amb un mínim de 48 hores d’antelació abans de la reunió, i també quan ho sol·licitin una quarta part dels seus membres. En aquest cas, s’haurà de convocar dins els quinze dies següents a la recepció de la sol·licitud per part del President, incloent-hi a l’ordre del dia el punt que ha motivat la sol·licitud de convocatòria.
 2. Per tal que el Patronat quedi vàlidament constituït en primera convocatòria hauran de ser presents la meitat més un dels seus membres (meitat per excés en el cas que el número total sigui imparell). Si no s’arriba a aquest nombre, es reunirà mitja hora més tard, essent vàlids els seus acords sigui quin sigui el número d’assistents.
 3. Malgrat això, el Patronat es considerarà convocat i vàlidament constituït, amb caràcter universal, per tractar qualsevol assumpte de competència seva, sempre que hi hagin presents tots els seus membres i els assistents acceptin per unanimitat que es realitzi la reunió i el seu ordre del dia.
 4. Les deliberacions es faran seguint l’ordre del dia que acompanyarà la convocatòria de la reunió del Patronat. Tots els vocals podran presentar propostes per escrit i signades, abans de quaranta-vuit hores, que s’inclouran a l’ordre del dia de la corresponent sessió, sempre que expressin de manera clara i concreta les disposicions a tractar.
 5. Tots els acords són susceptibles d’ésser recorreguts davant els òrgans superiors i, en particular, poden ser impugnats judicialment en els termes de la normativa aplicable a l’efecte.

La convocatòria de les reunions també s’enviarà als patrons

substituts, que podran assistir-hi i hi tindran dret de veu, però no de vot.

Les actes de les reunions del Patronat s’aprovaran al final de la
mateixa reunió o a la reunió següent.

 

ARTICLE DESÈ

La representació del Patronat correspon al seu president, sens perjudici de les facultats de delegació i d’apoderament que corresponen al Patronat.

Serà necessària la concurrència de dos patrons per representar el Patronat en tots els actes i contractes que comportin disposició de béns o moviments econòmics.

 1. El Patronat, en qualsevol moment podrà delegar alguna o diverses facultats que li són pròpies a un o diversos dels seus membres, que ostentaran la denominació de Patró o Comissió Delegada en cada cas.
 2. El patronat també pot nomenar apoderats generals i especials amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries, sense que aquestes persones en siguin membres.

      3.No obstant l’expressat en els anteriors paràgrafs d’aquest article, no podrà ser objecte de delegació ni d’apoderament

a) La modificació dels estatuts.

b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.

c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.

f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.

g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

 1. Les delegacions, els apoderaments generals i les eventuals renovacions han de ser inscrites en el Registre de Fundacions.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent quedant impossibilitades delegacions que siguin contràries a allò previst a l’article 332.1.3 del Codi Civil.

 

ARTICLE ONZÈ

Els acords del  Patronat han d’ésser aprovats pel vot favorable de la majoria dels membres que el componen, llevat del que estableixen els articles tercer i vuitè d’aquests estatuts, així com els acords de venda i permuta d’immobles i col·locacions i inversions de capital, els quals requeriran la unanimitat dels patrons.

Els acords del Patronat seran consignats en actes que es transcriuran al llibre corresponent i aniran signades pel Secretari, amb el vist i plau del President. 

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vist-i-plau del president i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

 

ARTICLE DOTZÈ

L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual s’ha de dur a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni o, si escau, pel protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà en la seva totalitat a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan, es tracti d’una entitat considerada com entitat beneficiària dels mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d’interès general similars al de la fundació; preferentment del seu propi domicili o, si no n’hi ha, de la comarca, segons allò legalment previst. 

Si no es pot fer una cessió global, es procedirà a la liquidació dels actius i passius, i a l’haver que en resulti s’hi donarà l’aplicació establerta al paràgraf anterior.

 

ARTICLE TRETZÈ. La fundació no podrà dedicar el seu capital, ni les rendes del seu capital, a aixecar edificacions, ni altres classes d’immobilitzacions; doncs ha estat  propòsit del Fundador que les rendes  que s’obtinguessin dels béns de la Fundació, sense altra salvetat que la part que es destini  a fons de previsió o reserva, fossin íntegrament invertides en auxilis a domicili, estades en Asils, Clíniques o Hospitals, subvencions a aquests mateixos establiments, en beques per estudis, o en altres obres benèfiques acordades pel Patronat.

Excepcionalment  la Fundació queda facultada per efectuar les immobilitzacions i edificacions que convingui realitzar en els terrenys que posseeix a Caldes d'Estrac així com a permutar aquests terrenys per altres finques, immobles o parts dels mateixos, situats a

Catalunya, i que a judici dels Patrons siguin necessàries per aconseguir una major rendibilitat, aconseguir la seva revalorització, o un millor preu en la seva venda.

Les citades immobilitzacions i edificacions només es podran fer amb càrrec als fons de reserva.